Arbeid med mening

I Furesø kommune i Danmark har 7 personer med utviklingshemming meningsfylt og variert arbeid i et sykkelverksted. Her er det oppgaver for alle, de som er utadvendte og de som fortrekker en mer skjermet arbeidssituasjon. Det hele startet med noen begrensede arbeidsoppgaver, men har etter hvert blitt til noe mye mer. Arbeidstakerne møter den jevne danske […]

Smarte helsetjenester i trygge boliger

Standard Norge har laget en rapport om veldferdsteknologi og boliger på oppdrag fra Husbanken.  Rapporten er på 114 sider og bygger på en kartlegging og vurdering av ulike teknologiske løsninger på området.  Det er også foretatt en spørreundersøkelse blandt folk som jobber aktuell velferdsteknologi.  Rapporten tar også opp spørsmålet om standarder på området.  Rapporten kan lastes ned […]

Psykisk helse hos barn og unge med utviklingshemming

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) tar opp et viktig tema, nemlig psykisk helse for barn og unge med utviklingshemming. Mange tjenesteytere mangler fagkunnskap på området og det kan derfor ta tid før psykiske lidelser blir oppdaget. Dette gjelder for både barn og voksne. NAKUs kunnskapsbank har mye materiale om dette temaet og vi oppfordrer kommunene til å sette fokus og […]

Fontene forskning på nett

Fantes tidligere bare i papirutgave.  Fontene forskning er et tidsskrift med artikler om aktuell forskning innen sosial- og helsefaglig arbeid.  Tidsskriftet har kommet ut to ganger i året siden det første nummeret i 2008. I tillegg til artikler finnes det også bokomtaler og nytt om forskere på feltet. Nettsiden gjør det nå mye enklere å finne disse artiklene […]

Eksempler på velferdsteknologi

SenseMother er en teknisk løsning som kan holde orden på om ulike oppgaver er gjennomført, temperatur eller mosjonsvarsler. Ved hjelp av små sensorer, som plasseres rundt i hjemmet, på gjenstander, puttes i lommen eller plasseres andre steder, kan SenseMother følge med og minne en på ting en har glemt. Med i løsningen er også apper for iOS (Apple) […]

Ridderne tilbyr flere tjenester

Video er et meget nyttig verktøy til opplæring, for dokumentasjon eller som informasjon.  Når velferdsteknologien nå får en større utbredelse, blir også bruk av video enklere enn tidligere.  Derfor ønsker Ridderne å tilby videoproduksjon som en ny tjeneste.  Vi har lang erfaring i bruk av video for og med mennesker med utviklingshemming, også fra tiden før Ridderne ble etablert.  De første opptakene […]

Viktig rundskriv er revidert

Rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven er nå revidert og tilgjengelig i oppdatert versjon. Det er gjort en del endringer siden det forrige rundskrivet kom i 2008. Endringene innebærer blant annet å ta hensyn til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som kom i 2012. Det mangler fortsatt kapitel 2 som bl.a. handler om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  […]

Tilrettelagte instruksjonsfilmer

Karde AS har avsluttet et prosjekt hvor de laget en veileder i å lage gode instrruksjonsfilmer på en enkel måte. Prosjektet «Gode instruksjonsfilmer» ble støttet av Bufdir i programmet “Tilskudd til arbeid med universell utforming”. Karde var prosjekteier og utførte prosjektarbeidet. En ekspertgruppe kom med innspill. Målgruppen for disse filmene var hjelpere til utviklingshemmede og andre […]

Nordiske boforhold

Det nordiske samarbeidet Nordens Välfärdscenter Välfärdscenter (NVC) har laget et hefte om boforholdene for utviklingshemmede i Norden. Formålet er å vise hvordan utviklingshemmede bor i de nordiske landene og finne ut av forskjeller og likheter. Grunnlaget for arbeidet er FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. De som har laget heftet håper undersøkelsen vil bidra […]

Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]