Landsomfattende tilsyn 2006

Landsomfattende tilsyn – 2006
Fylkesmennene har i et landsomfattende tilsyn undersøkt om kommunene legger til rette for minst mulig bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming.  I 2005 gjennomførte fylkesmannsembetene et landsomfattende tilsyn rettet mot kommuner som hadde fattet vedtak om bruk av tvang og makt og/eller sendt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner. I 2006 var tilsynet rettet mot kommuner som ikke hadde fattet vedtak eller sendt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner. Oppsummeringsrapporten for 2006 avdekker svikt i hele 44 av 59 undersøkte kommuner.

Publisert 19. mars 2007.

Del
Del
Del
Del