Tjenester

Rådgivning og veiledning

Info om tjenesten

Vi tar oppdrag i forhold til enkeltpersoner, personalgrupper eller på systemnivå i kommunen.  Vi har mulighet til å komme på kort varsel og er fleksible i forhold til å bistå på kveldstid og i helger.

Noen av oppdragene vi har hatt knyttet opp mot enkeltpersoner har vært i forhold til bruk av tvang og makt, etablering av kommunikasjon og kommunikasjonssystemer, utfordrende atferd, datahjelpemidler, prosjektjobbing, selvbestemmelse eller gjennomføring av gode flytteprosesser.  Andre oppdrag har handlet om samarbeid i personalgruppen, samarbeid med pårørende eller samarbeid mellom kommunale avdelinger.  I enkelte tilfeller har vi kombinert opplæring i form av kurs og påfølgende veiledning over en viss tidsperiode.

Vi har også avtaler med tjenestesteder om regelmessige kurs i kapittel 9 i kombinasjon med et bestemt antall timer rådgivning i temaet. Dette innebærer alt fra deltakelse på møter, veiledning og drøftelser over telefon.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med regelmessig veiledning der målet er økt bevissthet hos deltakerne og der det er ønskelig at de selv selv i størst mulig grad skal finne løsningene.

Noen aktuelle temaer for veiledning eller rådgivning:

Å flytte – når personer med utviklingshemming skal flytte fra familiehjemmet til en kommunal bolig, opplever mange det som en utfordrende situasjon.  Det er knyttet mange følelser til flytting og hvert enkelt tilfelle er forskjellig.  Mange spørsmål skal avklares og det er viktig å starte i god tid.  Finne ut av ansvarsfordelingen, hvilken hjelp det er behov for, hvem ønsker hva og ikke minst hvorfor.  For å tilrettelegge for en god prosess, må det legges tilrette for at de som skal flytte får treffe hverandre, det samme gjelder for pårørende.  Vi må ikke glemme å ha å ha fokus på styrker, ressurser, nettverk, muligheter og drømmer.  Ridderne har vært med på mange ulike flytteprosesser.

Oppfølging i forkant eller etterkant av tilsyn med tvang og makt – Fylkesmannen er jevnlig på tilsynsbesøk i kommunene.  Det kan være landsdekkende systemtilsyn, tilsyn knyttet til vedtak eller tilsyn på bakgrunn av bekymringsmeldinger.  Ridderne tar også oppdrag der vi bistår bydeler eller kommuner med å lukke avvik etter tilsyn av Fylkesmannen.  Dette kan være avvik knyttet til tjenestemottakere, som f.eks. ulovlig bruk av tvang eller mangelfull kartlegging.  Ved avvik på systemnivå kan vi bistå med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for melding og oppfølging av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.  Vi følger også opp og veileder i  forhold til vedtak om tiltak med tvang, opplæring av tjenesteyterne og opplæringsplaner.

Pris:

Pris kr. 1600.- + moms pr. time + reiseutgifter* (Pr. 1. august 2023).

Varighet:

Vi har erfaring med både korte og lange oppdrag (over flere år).

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.