Tjenester

Lettlest og tilgjengelig informasjon

Info om tjenesten

I samarbeid med de som har skrevet den opprinnelige teksten, lager vi en lettlest og tilgjengelig (LLT)-utgave som ivaretar budskapet, samtidig som vi sørger for at den er tilpasset de aktuelle målgruppene.  Vanlig arbeidsprosedyre er å først lage en forslag som oppdragsgiver godkjenner med tanke på om det er momenter som ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt eller blitt borte i forbindelse med «oversettelsen» til LLT-versjon.  Når teksten er godkjent av arbeidsgiver, blir teksten testet ut sammen med flere deltakere fra målgruppen.  Den ferdige utgaven blir skrevet tilslutt.

Vi kan også lage en LLT-utgave på bakgrunn av en beskrivelse eller ide.

Vi kan forenkle
– Informasjon fra departementene, NAV, helseforetak, skatteetaten m.m.
– partipolitisk informasjon og valgmateriale
– brosjyrer og reklamemateriell
– husregler, kontrakter, møtereferater
– oppskrifter og bruksanvisninger

Alle har rett på tilgjengelig informasjon. For at flest mulig skal ha tilgang til den informasjonen som finnes, er det behov for å gjøre den klar og enkel. Vi kaller det lettlest og tilgjengelig – LLT.

Hva betyr det å skrive lettlest
– å ta med bare det viktigste i en tekst
– unngå vanskelige ord, grammatiske former og forvirrende detaljer
– bruke god linjeavstand
– riktig skrifttype og størrelse
– korte setninger øker tilgjengeligheten
– illustrasjoner av høy kvalitet støtter og utdyper teksten
– tilpasset lesergruppen
– ulike grader av forenkling

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) – første og andre ledd
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten.

Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

I forarbeidene til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven står det i Ot.prp. nr. 33 (2007-2008) følgende:
Et annet viktig spørsmål som utvalget drøfter, er om generell informasjon, for eksempel offentlig informasjon om lover og regler, tjenester og tilbud bør være omfattet av begrepet.

Utvalget foreslår at informasjon om lover og regler, tjenester og tilbud skal være omfattet av kravet til universell utforming i forslaget til § 9, dersom informasjonen er rettet mot allmennheten og er en del av virksomhetens alminnelige funksjon.

Ridderne har jobbet med følgende LLT-prosjekter:
– I samarbeid med Kirken.no, har vi laget et utkast til «Hva er konfirmasjon?» (2022), dette prosjektet er under utvikling
– Lettlest  versjon av «Veileder for gode helse og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming» som ligger på HelseNorge.no.
– Lettlest rapport fra rettighetsseminar for mennesker med utviklingshemming (2020)
(Her finner du den samme rapporten fra rettighetsseminaret i «vanlig utgave«)
Nettvett, en lettlest brosjyre om hvordan man oppfører seg på nettet (2015)
Vern mot overgrep, en lettlest brosjyre om overgrep (2014)
Ordbanken, et appbasert oppslagsverk for lettleste forklaringer på vanskelige ord i tjenesten (2013)
– Lettlest versjon av FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2012)
Forenklet versjon for barn av FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2012)
Retten til å være med, et lettlest hefte om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2011)
– Valgmateriell i forbindelse med flere av kommune/fylke og stortingsvalgene

I Norge finnes det ikke et sted hvor LLT-informasjon samles, men vi har «Leser søker bok».

I Sverige og Finland har de lang tradisjon på å skrive lettlest.  De har egne forlag og utgir mye informasjon på lettlest.  På den finske siden Lättläst.fi kan man finne mange gode eksempler.  De har også et eget Lettlest-senter.

Pris:

Kr. 1500.- + moms pr. time + eventuelle reiseutgifter* (pr. 1. august 2023).

Varighet:

Avhenger av oppdraget.

NB!
*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.