Mulige prosjekter

Domstol

Opprette en domstol med utviklingshemmede som tar for seg brudd på FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Domstolen får til sendt saker fra de skandinaviske landene og møtes når det er saker på gang. Et eget sekretariat forbereder sakene og sørger for å innhente nødvendig informasjon. Domstolen gjør selv undersøkelser der det er nødvendig. Dette skjer i samarbeid med tv-stasjoner for og med utviklingshemmede i de respektive landene.

«Brukerråd, hva gjør jeg?»

Lage et e-læringskurs for mennesker med utviklingshemming som vil styrke de i rollen og oppgavene som brukerrepresentant i et brukerråd.  Målet er at dette kan bidra til at det etableres flere brukerråd for mennesker med utviklingshemming i landets kommuner.

Nettverk for brukerforelesere

Ridderne har lenge hatt en ønske om å hjelpe til med å etablere et nettverk av personer med ulike utfordringer, og med ulik utviklingshemning som kan og vil formidle dette til andre.  Målet med nettverket er å samle foreleserne, slik at de kan styrke hverandre, lære nye teknikker og ikke minst støtte hverandre.

«Klar til start» til Norge

“Klar til start” er et dansk initiativ for at personer med autismediagnose (ADS) skal komme seg ut i arbeidslivet med jobbgaranti.  Ridderne ønsker å bidra til at denne suksessen også skal bli kjent i Norge.  Du kan lese mer om “Klar til start” på deres hjemmesider.

«Min stemme er viktig»

Ved hjelp av Mentimeter og metodebeskrivelse i form av video som illustrere ulike valgsituasjoner, ønsker vi å utvikle et verktøy for inkludering og økt brukermedvirkning.
Verktøyet skal gi hjelpere/personalet det de trenger for å tilrettelegge for en valgsituasjon i løpet av et par minutter og personene med utviklingshemming kan enkelt velge sitt svar uten at andre får vite hvem som har svart hva.  Det er søkt om midler fra Extrastiftelsen i samarbeide med NFU.