Mer om oss og vår ferd

Ridderne ble etablert våren 2006 av Lars Ole Bolneset og Jan Gunnar Berg. Vårt første kurs ”Riddere uten rustning” så dagens lys allerede i 2001. Vi var på denne tiden begge ansatte i Bærum kommune. ”Riddere uten rustning” ble derfor utviklet i regi av Bærum kommune og har siden den gang blitt videreutviklet i forståelse med kommunen. Bakgrunnen for valget av navnet Ridderne har sin bakgrunn i dette kurset. Etter lang tids grubling for å finne et passende navn uten å lykkes med å finne noe vi kunne identifisere oss med ble vi gjort oppmerksom på at ”folk” allerede kalte oss ”Ridderne”. Vi hadde dermed funnet navnet vi hadde lett etter i over et år.

Etter en tilsvarende lang prosess med å finne en logo som passet til virksomheten vår fikk vi etter hvert hjelp fra en tidligere kursdeltaker til å tegne den. Og med firmanavn og logo på plass var vi i gang! I det følgende vil vi si litt om hva vi har holdt på med i årene som har gått. Det vil naturligvis verken være mulig eller ønskelig  å nevne hvert enkelt oppdrag vi har hatt, men forhåpentligvis gi et inntrykk av virksomheten vår. I 2006 handler mye av virksomheten til Ridderne om kurset ”Riddere uten rustning”.     Kurset går over tre dager og vi gjennomførte 20 kurs i ulike bydeler og kommuner i løpet av dette året. Kurset blir gjennomført med to forelesere og formidles gjennom en veksling mellom forelesninger og gruppearbeid.

I 2007 fortsetter vi med ”Riddere uten rustning”, men vi får etter hvert flere henvendelser om andre kurs og andre oppdrag. Kurset ”Det kom som lyn fra klar himmel..!”, som handler om utfordrende atferd, blir holdt flere ganger. Lene Valaker og Rune Sandberg gjennomfører todagers kurs om autisme, ”Autisme – et praktisk blikk!” i regi av Ridderne. Andre kurs som ser dagens lys i løpet av 2007 er bla. kurs i saksbehandling kapittel 4A og dagskurs kapittel 4A. I tillegg tar vi også oppdrag knyttet til rådgiving og veiledning i enkeltsaker, samt lager tilpassede kurs etter bestilling. I 2007 arrangerte Ridderne temadagen ”Tvang – helsehjelp” med informasjon om pasientrettighetsloven kapittel 4A. I 2008 forsterkes trenden med at våre oppdragsgivere ønsker å bestille oss og arrangere kursene lokalt fremfor å sende deltakere til åpne kurs. Dette medfører at vi også beveger oss utover Oslo-området, med bla. kurs i regi av Fagforbundet i Nord Trøndelag og Kommunal Kompetanse Region Midt.

Vi bistår en kommune med å utvikle et eget opplæringsprogram knyttet til Kap. 4A.Åpning av kontoret i 2006 I mai 2008 sender vi ut vårt første nyhetsbrev, ”Budbringeren”. Vi lager også for første gang en kurskatalog med en samlet oversikt over kursene våre. På områder der vi selv ikke har den nødvendige kompetansen har vi knyttet til oss andre fagpersoner. Enkelte av disse holder også kurs. Foruten de to nevnte har derfor også samarbeidet med Anne Gro Innstrand rundt ulike temaer i forhold til utviklingshemmede og psykiske lidelser. Hun holdt flere slike kurs i regi av Ridderne i 2009.

Andre kurs i løpet av 2009 er ”Riddere uten rustning”, ”Saksbehandling – kapittel 4A”, ”Det kom som lyn fra klar himmel..!”, ”Etisk refleksjon”, ”Kommunikasjon”, ”Autisme”, samt temakvelder med informasjon om kapittel 4A for pårørende.

Vi etablerer også nettverksgrupper i regi av Helse- og velferdsetaten (HEV), Oslo kommune.

Oppdragene våre har etter hvert fått mer og mer bredde. Fra kun å handle om kurs handler flere oppdrag nå om veiledning og rådgivning. Gjerne kombinert med kurs. Et slikt oppdrag var å bistå en kommune med å utvikle rutiner og prosedyrer knyttet til bruk av tvang og makt, opplæring av ansatte samt observasjon og veiledning rundt en tjenestemottaker for å finne løsninger uten bruk av tvang og makt. Høsten 2010 ble innledet med to kurs i saksbehandling kapittel 4A i regi av Fylkesmannen i Buskerud.  Foruten kursvirksomhet har 2010 vært preget av arbeid med undervisningsmateriell. Vi har utviklet det DVD-baserte opplæringsprogrammet ”Tvang og makt” med støtte Utviklingshemning og aldring. Videre har vi laget videosnutter til bruk i e-læringsprogrammet ”Mangfold og muligheter” som SOR har utviklet.  Arbeidet med videoproduksjon har fortsatt etter dette.

Videre i 2011 har vi etablert nettverksgrupper i en kommune og en bydel, gjennomført flere kurs om demens og utfordrende atferd, samt gitt bistand i konkrete saker, holdt foredrag på konferanser og temadager med temaer som selvbestemmelse, tvang og makt, individuell plan m.m.  Fra 2011 blir ”Riddere uten rustning” holdt med en foreleser.

Siden 2014 har vi hatt flere tredje-års vernepleierstudenter i praksis som grunnlag for å skrive bacheloroppgave med fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse.  Hvert år har det vært fra 1-5 studenter over en periode på 12 uker.