Kort om våre kurs

Det er mange forventninger til oss som yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mennesker med nedsatt funksjonsevne består av unike individer med ulike behov og utfordringer.

Det stilles store krav til kvalitet for å kunne yte forsvarlige tjenester og manglende fagkompetanse blant ansatte, svekker kvaliteten på tjenestetilbudet og rettsikkerheten til den enkelte tjenestemottaker.

Ridderne har mange års erfaring i å arrangere kurs for små og store grupper med personale, pårørende så vel som brukere. For å gi et kurs en mer lokal profil, tilpasser vi ofte kurset etter ønske fra oppdragsgiver.

På bakgrunn av de mange tilsynene som fylkesmennene utfører i landets kommuner er manglende kompetanse blant ansatte en tilbakevendende avviksgrunn. Det handler manglende kunnskap om lovverk, fagutøvelse og saksbehandling.

Manglende kompetansekartlegging og plan for vedlikehold eller utvikling av kompetanse og manglende kompetanse i lederledd med beslutningsmyndighet er forhold som mange vil kjenne seg igjen i.

Brukermedvirkning er lite beskrevet i saksbehandlingen og individuelle vurderinger er mangelfulle. Det er ofte mangel på bruk av avvikssystemer som skal fange opp forbedringsmuligheter ved tjenesten.

Et kurs kan være et godt utgangspunkt for å starte et utviklingsarbeid. For noen kan det være ny kompetanse og for andre kan det være etter- og videreutdanning. Arrangeres kurset lokalt vil det bidra til en felles forståelse.