DVD-prosjekt

Nytt opplæringstilbud om kap. 4A i  pasientrettighets- og sosialtjenesteloven

Ridderne har lenge sett behovet for undervisnings materiell som kan brukes av personalgrupper i forbindelse med møtevirksomhet. Temaet for det første DVD-prosjektet er tvang og makt overfor eldre personer med utviklingshemning. I samarbeid med Utviklingshemning og aldring skal vi lage et opplegg som består av 5 kapitler.  Hvert kapittel innledes med en videosekvens som danner grunnlaget for en individuell oppgave og så en fellesoppgave.  Tilslutt ser hele gruppen en avsluttende videosekvens som oppsummerer temaet for kapitlet.  Hvert kapittel kan gjennomføres i løpet av 1, 5 timer.  Det vil medfølge retningslinjer for opplæringsansvarlig, samt  forslag til hvordan man  kan komme videre.

 

Hvordan unngå bruk av makt og tvang i tjenestetilbudet til eldre med utviklingshemning? 
– Vi lager DVD!
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med, og støtte fra, Utviklingshemning og aldring, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Vi samarbeider med Knut W. Jorfald rundt den filmtekniske delen av prosjektet.
Hensikten med prosjektet er å lage et undervisningsopplegg for å belyse hvordan man kan tilrettelegge for å unngå bruk av tvang og makt, basert på Lov om sosiale tjenester Kap. 4A og Lov om pasienterettigheter Kap. 4A.
Målet med undervisningsmaterialet vil være å gi ansatte som arbeider med eldre med utviklinghemning  kunnskap om regelverket, hva man bør gjøre i situasjoner der det brukes tvang og makt, samt hvordan tilrettelegge for å unngå bruk av tvang og makt.

Produket vil bestå av en DVD med 5 kapitler og tilhørende arbeidshefter. De tre første kapitlene vil ha utgangspunkt  Lov om sosiale tjenester Kap. 4A, mens de to siste vil ha utgangspunkt i om Lov om pasientrettigheter Kap. 4A.

De tre første kapitlene er planlagt ferdigstilt innen september 2008. I løpet av oktober/november skal det gjennomføres «piloter». Dvs. at produktet skal testes ut på enkelte tjenestesteder før det gjøres tilgjengelig for alle. Vi er interessert i å komme i kontakt med tjenestesteder som kan være aktuelle for dette.  Ta kontakt med oss hvis dere vil være med!

Del
Del
Del
Del