NAKU har lansert Læringsportal

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har opprettet seksjonen Læringsportal på sitt nettsted. Første opplæringstiltak er Pasientrettighetslovens kapittel 4A.

NAKU har fått i oppgave fra Helsedirektoratet å gi kommunene opplæring i Pasientrettighetslovens kapittel 4A i forhold til personer med utviklingshemming.

Hovedformålet med opplæringstiltaket i seksjonen Læringsportal, er å styrke kompetansen om samtykkekompetanse, tillitskapende tiltak og hvordan sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A forholder seg til hverandre.

NAKU har bygd opp opplæringen rundt videoforelesninger og gruppeoppgaver. Videre er det lagt inn lenker til lovtekstene, rundskrivet og andre relevante e-læringsprogram.

Lenke til Læringsportalen på NAKUs nettsted

Opplæring skal nå alle kommuner
Opplæringstiltaket skal understøtte fylkesmennenes opplæringsinnsats knyttet opp i mot pasientrettighetsloven kapittel 4A. Målet er å nå alle landets kommuner gjennom regionvise samlinger og  ved hjelp av læringsportalen med opplæringsmateriale som videoforelesninger, powerpointer og støttelitteratur. De regionvise samlingene skjer i oktober og november 2009.

Samlingene skal være for kommunalt ansatte med særlig vekt på kommunelege, enhetsleder og eventuelt kommunal rådgiver med ansvar for tjenester til personer med utviklingshemning.

Formidlingen vil være todelt – dels gjennom de regionale samlingene, dels gjennom læringsportalen. Hensikten er at deltakerne fra samlingen skal kunne bruke denne i sin egen videreformidling til ansatte og ledere i kommunen.

Del
Del
Del
Del