Utviklingshemmede intervjuer utviklingshemmede

– Jeg synes det gikk fint med intervjuene og at jeg har blitt bedre til det, sier Cecilie Dahl. Hun har intervjuet andre utviklingshemmede om selvbestemmelse. Cecilie deltar i et europeisk prosjekt om kvalitet i tjenestene for utviklingshemmede.

Et Uniq’t EU-prosjekt   

Firmaet Atempo fra Østerrike har utviklet et evalueringssystem som gjennomføres av og med utviklingshemmede hvor de selv intervjuer hverandre . Systemet som kalles Nueva er utviklet av brukerne selv gjennom flere år.  Nueva danner grunnlaget for et europeisk samarbeidsprosjekt som ledes av Østerrike og hvor Tyskland, Tsjekkia og Norge er aktive samarbeidsland. Målet med prosjektet er å teste ut evalueringssystemet Nueva i flere europeiske land, ved å gjøre nødvendige lokale forandringer.

Atempo (som betyr i passe fart) har ledet  prosjektet i alle tre samarbeidslandene. Prosjektets oppdrag var å finne ut om evalueringssystemet Nueva ville være et nyttig verktøy for evaluering av kvalitet i botilbud for utviklingshemmede i Norge, Tyskland og Tsjekkia.  Nueva består av en intervjuguide med spørsmål knyttet til hva brukerne selv mener om de tjenestene de mottar.  Systemet har så langt vært brukt i over 3000 intervjuer i flere land i Europa.  Brukere fra samtlige land møttes til en felles samling i Østerrike, Graz, i slutten av mars og har deretter testet ut systemet i sine respektive land.  Observatører fra Spania, Italia, Slovenia, Litauen, Irland og Makedonia har deltatt i denne fasen. I Norge var observatører fra Litauen og Slovenia tilstede.

 

UNIQ – Users Network to Improve Quality – Brukers nettverk for å for bedre kvalitet

NFU fattet tidlig interesse for prosjektet og inviterte Bærum kommune til å representere Norden sammen med NFU.  Bærum kommune har i mange år satt brukermedvirkning på dagsorden og gjennomførte allerede i 2003 en større brukerundersøkelse.  Det ble derfor naturlig å utfordre medlemmene i Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB).  Leif Kåre Fjelde, Anne Marie Berg og Erik Songstad fra RGB, samt Cecilie Dahl fra et annet brukerråd meldte sin interesse. 

 

I slutten av mars reiste de fire vordende intervjuerne til Graz i Østerrike, sammen med to tilretteleggere og Karl Elling Ellingsen fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede (NAKU).  Sammen med samarbeidspartnerne fra Østerrike, Tyskland og Tsjekkia gjorde de seg kjent med prosjektet og de andre partnerne i løpet av fem dager.  Nuevas intervjuguide består av flere temaer.  Selvbestemmelse ble valgt som temaet for opplæringen i Graz.   Alle intervjuer var med på å velge ut de områdene de mente var viktige i forhold til dette temaet. Spørreskjemaet endte opp med 19 spørsmål totalt.  (se eksempel i egen boks/ramme)  .  Alle fikk prøve seg som intervjuere og det å selv bli intervjuet.  Det var en stor utfordring å forholde seg til alle språkene som ble snakket, men bruk av god tid og humor, gjorde at deltakerne ble trygge på hverandre.  Den siste dagen ga alle et klart uttrykk for at det hadde vært noen spennende dager og at de så frem til å prøve Nueva i sitt hjemland. 

 

Nueva i Norge

Intervjuerne har sammen med evaluator Sabine Schweng og evaluerings assistent Herman Brunnhofer fra  Atempo jobbet intensivt i 10 dager med spørreskjemaet og trening. Fra 2. September til 11. September. De måtte forandre spørreskjemaet, slik at det ble lettere å forstå, fordi det først var oversatt fra tysk til engelsk og så til norsk. Det var også en del forskjeller på det organisatoriske systemet landene i mellom som det måtte tas hensyn til.

Det er mye å passe på mår man skal intervjue.  Spørsmålene skal være klare og tydelige, den som intervjues skal ha rettte oppmerksomheten mot den som skal intervjues, holde øyekontakt, bildene skal vises osv.  Ferdighetene ble innøvd på forhåndle disse tingene ble det øvd inn med rollespill på med stor iver og pågangsmot.  På grunn av den korte tiden en hadde til rådighet, det viktigste var at intervjuer var trygg i rollen, fremfor  i en helhetlig rolle og ikke tid til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger.

Intervjuerne ble delt inn i to team, med to av samme kjønn i hvert team.  Fordelingen var best for at de som skulle intervjues velge det som passet dem best. 

 

Presentasjon i boligene

Intervjuerne hadde forberedt en kort presentasjon av prosjektet som ble gjennomført på fire tjenestesteder.  Formålet med presentasjonen var å gi brukerne informasjon om prosjektet og skape interesse for å delta i undersøkelsen.    

Etter informasjonen spurte teamene om det var noen spørsmål og om hvem som ville bli intervjuet av hvilket team.  Tilslutt ble det avtalte tid og sted for intervjuene.   Flere av intervjupersonene valgte klart og tydelig det ene teamet foran det andre av ulike grunner.  For andre spilte det ingen rolle om det var menn eller kvinner som skulle foreta intervjuet.

 

Intervjuene

I alt ble 20 personer fra fem forskjellige boenheter intervjuet.  Intervjuene ble gjennomført om ettermiddagene.  Intervjuerne ble godt mottatt og flere av brukerne disket opp med kaffe og kaker.  De viste tydelig at de satte pris på å få besøk og ønsket å vise frem leiligheten.  Intervjuene den siste dagen ble gjennomført uten hjelp fra tilretteleggerne.

Sabine og Herman ga mange fine tilbakemeldinger på hva en intervjuer må passe på. Ofte vil den man intervjuer snakke mer rundt et spørsmål, det er da viktig å lytte, men samtidig sørge for å komme videre.  Hvis en person tar opp et privat tema, så skal man  lytte, men ikke spørre og følge opp, eller komme med forslag til løsninger.

 

Observatører fra Litauen og Slovenia

Observatøren fra Litauen var veldig imponert over det hun hadde sett, både av intervjuere og intervjuede. <>. Treningen har vært kort, og hun var imponert over at intervjuerne hadde påtatt seg jobben og gjort en så strålende innsats. Hun så store muligheter for å forbedre tjenestene, hvis flere ble intervjuet.  Observatøren fra Slovenia, understreket overfor tilhørerne at hun hadde sett og opplevd mye mer enn det som ble vist av korte videoklipp fra intervjuene.  <>.

 

Kvalitetssirkel

Det ble gjennomført to møter med alle involverte i prosjektet.  På det siste møtet ble gjennomføringen av prosjektet evaluert. En tjenesteleder uttalte på andre kvalitetssirkelmøte at << Vi ansatte legger lett ordene i munnen på brukerne, fint at de nå kan få et større eierforhold>>.

 

Intervjuerne syntes det hadde blitt lange og slitsomme dager.  Men de var også enige om at dette hadde vært spennende å få være med. På spørsmål om de kunne tenke seg å fortsette,   svarte alle ja, men en av intervjuerne måtte tenke litt mer på saken.

 

Veien videre

Siste fase i prosjektet er presentasjon av resultatene på Inclusion Internationals verdenskongress i Berlin i midten av juni 2010. 

Er det mulig å etableres egne arbeidsplasser for intervjuere i Norge?  Dette er et spørsmål som det blir viktig å avklare.

 

Et evalueringssystem som Nueva vil kunne heve nivået på tjenestene ved at tilbudene blir beskrevet på en lettlest måte til nytte for brukerne.  Myndigheten kan få et verktøy til å måle kvaliteten på tjenestene sett med brukernes egne øyne.  Tjenesteyterne kan få økt kunnskap gjennom en større bevissthet om hvordan brukerne oppfatter det tilbudet som gis.

 

Congress of Inclusion International i Berlin, 16-19 juni 2010. http://www.inclusion2010.de/master.php

 

* Om atempo og Nueva

A-tempo ble etablert i 2001 og arbeidet med Nueva, hvor mennesker med utviklingshemning evaluerer de tjenestene de mottar, ble startet i 2003.  Atempo har ansatt mennesker med utviklingshemning på lik linje med ikke utviklingshemmede.  Etter to år med trening kan de kalle seg Nueva-evaluators og mer enn 20 personer har gjennomgått denne utdannelsen.

 

Lysbilder om Nueva (på engelsk) http://www.inclusion-europe.org/documents/LS-Konrad.pdf

Om  atempo http://www.atempo.at/index.php?size=2〈=5&

Del
Del
Del
Del