Likeverd og deltagelse

En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom for graden ph.d.i helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.

Line M. Sagens tema for avhandlingen er ungdomsskolens ivaretakelse av utviklingshemmede elevers deltagelse, spesielt elevenes mulighet for deltagelse i demokrati, deres vilkår for læring og sosialt fellesskap.

Elevenes formelle medvirkning i form av deltagelse i elevråd og klassens time og dermed saker som gjelder fellesskapet, er imidlertid minimal.
Videre knytter de ansatte begrensede ambisjoner til mange av elevenes faglige deltagelse. De fokuserer primært på elevenes trivsel og å forberede dem på et framtidig liv i egen bolig, og lite på å fremme deres mulighet for samfunnsdeltagelse.
Når det gjelder sosial deltagelse,viser studien at  elevene tar mindre del i samhandling enn elever generelt sett.

Hvordan elevenes opplæringstilbud organiseres, valg av arbeidsmåter og av innhold ser ut til å ha betydning for elevenes mulighet for deltagelse.
Samtidig kan tilrettelegging som fremmer deltagelse på enkelte områder begrense elevenes mulighet for deltagelse på andre områder.

Omfattende demokratisk deltagelse gjennom stor innflytelse på egen læringssituasjon ser for eksempel ut til å kunne begrense elevens mulighet til sosial deltagelse og også medføre mangelfull faglig læring. Elevene er dermed mindre forberedt til en fullverdig borgerrolle i samfunnet enn meddelevene uten utviklingshemming.

Del
Del
Del
Del