Retningslinjer fra Helsetilsynet

Statens Helsetilsyn har laget retningslinjer for Fylkesmannens oppgaver etter sosialtjenestelovens kapittel 4A (Internserien 7/2011).

Fylkesmannen har som oppgave å kontrollere kommunenes beslutninger i forhold til LOST kap. 4A og behandle klager i forhold til de samme beslutningene.
Fylkesmannen skal også overprøve vedtak og behandle søknader om dispensasjoner fra utdanningskravet.

SINTEFs rapport om  Fylkesmennenes saksbehandling som vi omtalte i Budbringeren nr. 31 peker på ulik praksis fra embede til embede.
Et viktig bidrag til rettsikkerheten for mennesker med utviklingshemming vil være at Fylkesmennene handler likt i håndheving av lovverket.
Retningslinjene skal vurderes innen utgangen av 2012.

Del
Del
Del
Del