Bruk av tvang og makt i skolen!

Som mange sikkert kjenner til regulerer ikke kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester bruk av tvang i skolen. Mange misforståelser har oppstått rundt dette. Noen har tenkt at det har vært «fritt frem» for bruk av tvang, andre har tøyd begreper som «sunn fornuft» og nødrett / nødverge til det ugjenkjennelige, andre igjen har vært klar over at det er svært begrenset adgang til bruk av tvang i skolen.

Frydenhaug skole i Drammen satte temaet på dagsorden på en planleggingsdag i april. Dagen ble innledet med arbeid i grupper der formålet var å forberede case fra egen skolehverdag. Deretter foreleste Ridderne om temaet. Innledningsvis med en gjennomgang av ulike mulige hjemmelsgrunnlag for bruk av tvang.  Hva står i straffeloven? Opplæringsloven? Er omsorgsplikt et gyldig grunnlag? Hva med samtykke fra foreldrene? Deretter gikk vi inn på begrepene barneoppdragelseog grensesetting, litt om kapittel 9, kartlegging av utfordrende atferd.

Presentasjonen ble avsluttet med noen eksempler på andre løsninger og forebyggende tiltak. Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av casene fra gruppene. Disse ble diskutert opp mot lovhjemlene og mulige andre løsninger enn bruk av tvang.

Del
Del
Del
Del