Utvalget er satt ned

Utvalget som skal jobbe med Stortingsmeldingsmelding 45 Frihet og likeverd har blitt nedsatt.

Utdrag fra mandatet. «Utvalget blir bedt om å finne ut og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik at nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris. Utvalget bes særlig vurdere tiltak på de områdene som beskrives i stortingsmeldingen: Selvbestemmelse, rettssikkerhet, kvalitet i opplæringen, deltakelse i arbeid samt god helse og omsorg. I tillegg skal utvalget vurdere om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. Utvalget skal ta utgangspunkt i beskrivelsen av levekårene for personer med utviklingshemming og utfordringene på feltet som gis i stortingsmeldingen «Frihet og likeverd» og Barne-, ungdoms og familiedirektoratets rapport «Slik har jeg det i dag» som lå til grunn for meldingen.

Utvalget skal vurdere om dagens styringssystemer i forvaltningen, og kontrollen med disse, er tilstrekkelig gode. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2016».  Det er ingen personer med utviklingshemming og ingen fra pårørendeorganisasjonene med i utvalget. Det er i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ikke foreslått noen bevilgninger til utvalgets arbeid. Her kan dere lese pressemeldingen som inneholder sammensetting av utvalg og link til deres mandat. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Sterkere-rettigheter-for-mennesker-med-utviklingshemming.html?id=768276

Del
Del
Del
Del