Nå kan brukeren bestemme mer

Fra 1. januar 2015 ble det innført lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. vedrørende rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Når man får tjenesten organisert som BPA, er det brukeren som er arbeidslederen og bestemmer hvem som skal jobbe og innholdet i tilbudet.

Det er noen forutsetninger som må være på plass for at ordningen skal kunne tas i bruk.  Brukeren må ha relevant kjennskap til arbeidsmiljøloven.
Det er kommunen som er arbeidsgiver. For personer med utviklingshemming kan arbeidslederrollen innehas av pårørende eller verge. Loven gjelder for personer med nedsatt funksjonsevne under 67 år som har et kommunalt vedtak om tjenester på 32 timer eller mer pr uke. Hvis du mottar tjenester på 25 til 32 timer, kan du få vedtak om BPA, men da er det opp til kommunene å si ja eller nei.
Alle som har et behov som utgjør mindre enn 25 timer pr uke har etter loven ikke rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Regjeringen anslår at ny lov vil gi cirka 14 500 personer rett til BPA.
Her kan du lese selve lovteksten.

Her kan du lese artikkel fra bt.no med overskriften «Fra bruker til borger»

Bildet er hentet fra Selvsagt nr. 4 2011 som var et spesialnummer med tema BPA.

Del
Del
Del
Del