Viktig rundskriv er revidert

Rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven er nå revidert og tilgjengelig i oppdatert versjon. Det er gjort en del endringer siden det forrige rundskrivet kom i 2008. Endringene innebærer blant annet å ta hensyn til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som kom i 2012. Det mangler fortsatt kapitel 2 som bl.a. handler om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Kapittel 2 skal komme til høsten. I kap. 4 A som omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen er det ikke store forandringer, men den nye klageinstansene er Fylkesmannen og ikke lenger helsetilsynet i fylket.
Rundskrivet inneholder de enkelte bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven med påfølgende kommentarer. Det er lenket til lover, forskrifter, forarbeider, dommer, uttalelser og nettsider som er omtalt i teksten. Rundskrivet vil kun foreligge i en nettbasert versjon.

Formålet med rundskrivet er å styrke kunnskapen om loven og gjøre det lettere å orientere seg om pasient- og brukerrettigheter for pasienter og brukere, slik at deres rettigheter kan bli ivaretatt på en god måte.
Loven skal bidra til å sikre at alle får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og den skal også bidra til å fremme tillitsforholdet pasient eller bruker og omsorgstjenesten og respekten for pasientens eller brukers liv, integritet og menneskeverd.

Del
Del
Del
Del