Ny veileder om rehabilitering, habilitering , individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nylig gitt ut en etterlengtet veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.  Veilederen finnes bare i elektronisk utgave og kan leses på eller lastes ned fra Helsedirektoratet.  Det er fortsatt mange brukere som ikke har fått tilbud om IP eller hvor arbeidet med IP/ansvarsgruppe ikke fungerer etter lovens intensjoner.

Et av hovedmålene med veilederen er å bidra til en felles forståelse og enhetlig veiledning om sentrale spørsmål både knyttet til innhold i tjenestene og samhandling.  Målgruppen er primært ledere og fagpersonell i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten og i andre velferdstjenester som kan bidra til gode og helhetlige habiliterings- og rehabiliteringsforløp.

Veilederen gir utdypende forklaringer til hvordan lov og forskrift skal forstås. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator er et sentralt utgangspunkt. Veilederen inneholder også temaer som ikke er omtalt i forskriften men som er sentrale for tjenesteområdet habilitering og rehabilitering.

Det nasjonale målet om at habilitering og rehabilitering skal styrkes er et sentralt grunnlag for anbefalinger i veilederen. I dette ligger også en vektlegging av tjenester som fremmer og understøtter pasientens og brukerens innsats i å gjenvinne og opprettholde best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse. Samarbeid med familie og sosialt nettverk er viktig.

Del
Del
Del
Del