Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av «Samfunn for alle» som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet om BPA-ordningen.
Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen uttaler at det er mye bra i rundskrivet.

Rundskrivet presiserer at retten til BPA skal knyttes til personen og ikke personens boform.
Brukeren skal kunne bruke BPA-timene sine  fleksibelt i løpet av kalenderåret.

Dette innebærer at også personer som bor samlokaliserte boenheter kan ha rett på BPA.
Dette kan gi den enkelte større grad av individuelt tilpassede tjenester og større styring med hvordan timene med assistanse brukes.

I rundskrivet står det innledningsvis: «Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.
Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.»

Du kan lese mer om BPA-ordningen i BPA-håndboken som helsedirektoratet ga ut i juni 2015.

Del
Del
Del
Del