Eldre utviklingshemmede sjeldnere på sykehus

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning.
–Vi undret oss hvorfor vi fant så få sykehusinnleggelser blant eldre personer med utviklingshemning, sier fagkonsulent Stine Skorpen i UA.
Det kan være at det er uklare ansvarslinjer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, slik at de ikke blir fanget opp.
Det kan være at flere blir utredet poliklinisk eller at tegn på sykdom ikke blir oppdaget og fulgt opp på grunn av lav helsekompetanse blant ansatte som arbeider med personer med utviklingshemning.
Undersøkelser fra utlandet viser at voksne og eldre med utviklingshemning har en høyere sykelighet enn befolkningen generelt, at de er oftere innlagt på sykehus og at de har flere liggedøgn enn gjennomsnittet.
Denne studien viser at eldre personer med utviklingshemning i Norge ikke er innlagt oftere enn resten av befolkningen. Undersøkelsen finner, som forventet,
at det for den generelle befolkningen er størst andel innleggelser blant personer i høy alder. For personer med utviklingshemning derimot, er det i aldersgruppene 35-60 år det er høyest andel sykehusinnleggelser,
sier Skorpen, – etter 60 år går innleggelsesraten nedover.  Les mer om studien på sidene til Aldring og helse.

Del
Del
Del
Del