2 viktige veiledere fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder for arbeidet med pårørende og en veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten setter fokus på betydningen av pårørendeinnvolvering i tjenestetilbudet.  Den tar for seg pårørendes rettigheter, men også deres plikter.  Veilederen beskriver alle grupper med pårørende, ikke minst barna, en gruppe som lett blir glemt.

Veilederen om oppfølging av personer med store og sammensatte behov er et resultat av Meld.St. nr. 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste».  I oppdraget er det satt et særlig fokus på at tjenestene må ta utgangspunkt i hva pasienter og brukere opplever som viktig i sitt liv og sterkere vektlegging av funksjon fremfor diagnose.

Del
Del
Del
Del