Kurs C 2

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – modul 2

Info om kurset

Tillitsskapende tiltak Hva gjør vi når pasienten nekter å motta helsehjelp?

Før det kan ytes helsehjelp til en pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen, skal helsepersonell eller ansatte som yter helsetjenester forsøke med tillitskapende tiltak.

De skal med andre ord forsøke å legge til rette for at helsehjelpen kan gjennomføres uten bruk av tvang.

De må prøve å få pasienten til å forstå at det er i hans eller hennes interesse å ta imot helsehjelpen. Sjansen for at pasienten aksepterer helsehjelpen, er større dersom han eller hun får anledning til å bli trygg på behandlingssituasjonen.

Det er også viktig at helsepersonell eller ansatte som yter helsetjenester tar hensyn til individuelle forhold hos pasienten.
Dersom de lykkes med å overkomme pasientens motstand gjennom tillitskapende tiltak,
gis helsehjelpen i samsvar med reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.

Kravet om at tillitskapende tiltak skal forsøkes,
kan bare fravikes når det er åpenbart formålsløst.

Dette er et strengt vilkår, og det skal mye til for at en ikke skal forsøke tillitskapende tiltak før tvungen helsehjelp eventuelt iverksettes.

Undersøkelser viser at det jevnlig forekommer bruk av tvang i forbindelse med helsehjelp og at kunnskapen om tillitsskapende tiltak ikke er god nok.

Denne modulen etterfølges gjerne av modul 3.

Program

  • Kort innledning om loven
  • Hva er tillitsskapende tiltak
  • Hvordan jobbe forebyggende
  • Kartlegging / observasjon
  • Kommunikasjon og tidsforståelse
  • Fysisk tilrettelegging
  • Betydningen av kjent personale

Pris:

6.500,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 30,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)

Varighet:

2 timer

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som yter tjenester til personer som av og til motsetter seg helsehjelp.
Det kan være personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemming.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.