Kurs B 1

«Riddere uten rustning» – 3 dager om kap. 9

Info om kurset

«Riddere uten rustning» er en opplæringspakke som består av tre dager med forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid og tid til egen refleksjon. Den røde tråden i kurset er bestemmelsene knyttet til bruk av tvang og makt, men kurset skal også bidra til å skape større bevissthet rundt egne holdninger og egen atferd i forhold til mennesker med utviklingshemning.

Opplæringspakken er en grundig innføring i arbeid med utviklingshemmede generelt og i lovverket spesielt.
Hver dag starter med forelesninger knyttet til dagens hovedtema og avsluttes med et gruppearbeid i temaet.

Det første kurset ble holdt allerede i 2001. Den gang loven het Kap. 6A i sosialtjenesteloven. Fra 2004 ble dette endret til Kap. 4A. Kurset har blitt gått i gjennom en rekke endringer i løpet av disse årene og over 4000 deltakere har fullført de tre dagene.

Kurset veksler mellom forelesninger og gruppearbeid. I forkant av kurset utpeker den enkelte kommune eller bydel personer som kan fylle rollen som gruppeledere. Hovedoppgaven til gruppelederne er å bidra til at prosessen i gruppene fungerer så optimalt som mulig. Gruppelederne blir fulgt opp av foreleser.

Målet for den første kursdagen er at deltakerne skal ha økt bevissthet rundt egne holdninger til bruk av tvang og makt, samt kunnskap om bakgrunnen for og intensjonen med lovbestemmelsene.

Målet for den andre kursdagen er at deltakerne har økt kunnskap om hvem loven gjelder for, hvilke arenaer loven omfatter, hva som regnes som bruk av tvang og makt, vilkårene for bruk av tvang og makt, samt praktisk utfylling av melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.

Målet for den tredje kursdagen er at deltakerne kjenner lovens krav til forebygging og andre løsninger, samt har kjennskap til ulike måte å legge til rette for minst mulig bruk av tvang og makt.

Alle deltakerne får utlevert egne kurspermer med kopi av alle lysbilder, gruppeoppgaver, modeller, veiledning til utfylling av melding om skadeavvergende tiltak, eksempel på utfylt melding, rundskrivet til loven, samt annet relevant materiell.

På siste kursdagen deles det ut kursbevis til deltakerne.

Kurset er i utgangspunktet begrenset til 30 personer, dersom ikke annet avtales. Dette for å sikre best mulig dialog under kurset. Det vektlegges å bruke et lettfattelig språk under kurset.

Etter endt kurs får oppdragsgiveren rapport med oppsummering av evalueringene fra kurset, navn på deltakere, kort om temaet m.m.
Dette er god dokumentasjon på gjennomført opplæring og rapporten kan også brukes som vedlegg til søknad om dispensasjon fra utdanningskravene.

Program

 • Historikk
 • Mulige utfordringer knyttet til utviklingshemning
 • Bakgrunn for loven
 • Hvem omfattes/omfattes ikke av loven?
 • Hvilke arenaer omfattes/omfattes ikke av loven?
 • Hva er tvang?
 • Hva er ikke tvang?
 • Vilkår for bruk av tvang
 • Begrepene «vesentlig skade» og «nødsituasjon»
 • Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Vedtak om tiltak med tvang
 • Vurdering av faglige og etisk forsvarlige tiltak
 • Lovens krav til forebygging og andre løsninger
 • Eksempler på aktuelle områder for andre løsninger og forebygging

Pris:

Kr. 47.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 150,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2023)

Varighet:

3 x 7(6) timer (3 dager)

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som arbeider med brukere som omfattes av kapittel 9, enten de jobber med gjennomføring av tiltak med tvang eller med løsninger uten bruk av tvang.
Kurset er relevant både for personer med og uten relevant utdannelse.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.