Kurs B 7

Saksbehandling to dager – vedtaksarbeid kap. 9

Info om kurset

Har du god kunnskap om kapittel 9, men sliter med å komme i gang med vedtaksarbeidet?
Kommunen/bydelen har ansvaret for å fatte vedtak om tiltak med tvang etter § 9-7 tredje ledd bokstav b eller c. Alle vedtak skal overprøves av Fylkesmannen.

Loven stiller strenge krav til saksbehandlingen av vedtak og mange sliter med å komme i gang med vedtaksarbeidet.
Hvem skal ha melding om at vedtak må utarbeides? Hvordan kan kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes? Hva bør være med i en faglig vurdering av brukerens situasjon? Hvilke opplysninger må være med i en søknad om dispensasjon fra utdanningskravene?

Den første kursdagen er i hovedsak satt av til gjennomgang av lovreglene, vilkårene for bruk av tvang, roller og ansvar i arbeidet med kapittel 9 og de ulike typene av vedtak.
Den andre kursdagen handler i sin helhet om saksbehandlingen av vedtak. Malen og veielderen for vedtak blir gjennomgått punkt for punkt.

Alle deltakerne får utlevert egne kurspermer med kopi av alle lysbilder, veileder til utfylling av førstegangsvedtak, modeller, mal for vedtak mal for melding, sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak, annet relevant materiell, samt kursbevis.

Kurset er i utgangspunktet begrenset til 15 personer, dersom ikke annet avtales.
Dette for å sikre best mulig dialog under kurset. Det vektlegges å bruke et lettfattelig språk under kurset.
For mindre kommuner og/eller bydeler kan kurset med fordel arrangeres i samarbeid.

Program

  • Vedtak om planlagte skadeavvergende tiltak
  • Vedtak om tiltak for ivaretakelse av brukerens grunnleggende behov
  • Inngripende varslingssystemer
  • Sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak
  • Gjennomgang av mal for vedtak
  • Fornyelse av vedtak
  • Gjennomgang av søknad om dispensasjon fra utdanningskravene
  • Krav til dokumentasjon og journal

I løpet av begge kursdagene er det satt av tid til å diskutere etiske problemstillinger.
Det er lagt opp til diskusjon rundt valg av metoder, opplæring og veiledning.

Pris:

Kr. 38.750.- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 100.- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022).

Varighet:

To dager (2 x 6 timer)

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som skal være involvert i utarbeidelse av vedtak om tiltak med tvang og som på forhånd har grunnleggende kunnskaper om kap. 9.
Til forskjell fra dagskurset om saksbehandling, går vi saktere frem og benytter også eksempler fra deltakernes egen saksbehandling.
Deltakerne oppfordres til å jobbe med egen saksbehandling underveis i kurset.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.