Kap. 9 saksbehandlingskurs – 6. april 2018

Info om kurset

Kommunen/bydelen har ansvaret for å fatte vedtak om tiltak med tvang etter § 9-7 tredje ledd bokstav b eller c.   Alle vedtak skal overprøves av Fylkesmannen.

Loven stiller strenge krav til saksbehandlingen av vedtak og mange sliter med å komme i gang med vedtaksarbeidet.

Hvem skal ha melding om at vedtak må utarbeides? Hvordan kan kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes?

Hva bør være med i en faglig vurdering av brukerens situasjon?

Hvilke opplysninger må være med i en søknad om dispensasjon fra utdanningskravene?

Alle deltakerne får utlevert egne kurspermer med kopi av alle lysbilder, veileder til utfylling av førstegangsvedtak og fornyelsesvedtak, sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak, annet relevant materiell, samt kursbevis.

Alle spørsmål vil bli besvart, enten på kurset eller i forbindelse med telefonveiledning i etterkant (2 x 30 minutter) eller på mail.

Kurset gjennomføres hvis det er 10 eller flere deltakere.
Bindende påmelding senest 14 dager før kursstart.
Kursavgift skal være betalt senest 7 dager før kursstart.

Det vektlegges å bruke et lettfattelig språk under kurset.

Programmet for kurset

  • Kort gjennomgang av kap. 9
  • Sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak
  • Vedtak om planlagte skadeavvergende tiltak
  • Vedtak om tiltak for ivaretakelse av brukerens grunnleggende behov
  • Inngripende varslingssystemer
  • Gjennomgang av mal for vedtak
  • Gjennomgang av mal for fornyelse av vedtak
  • Gjennomgang av søknad om dispensasjon fra utdanningskravene
  • Krav til annen dokumentasjon og journal

Tema:

Hjelp til å skrive kap. 9 vedtak

Dato og tid:

Kurset starter fredag 06. april 2018,
kl. 10:00 og varer frem til
16:00
Registrering starter kl. 09:30
og varer frem til kl. 10:00

Adresse:

Emma Hjorths vei 74.

Pris:

Kr. 3500.- inkluderer kursavgift, lunsj, kursmateriell og 2 x 30 minutters telefon/video-veiledning.

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Lunsjdetaljer:

Det blir servert en enkel, men god lunsj.

I tillegg til te, kaffe og frukt gjennom hele dagen.

Gi beskjed ved spesielle behov.