Smarte helsetjenester i trygge boliger

Standard Norge har laget en rapport om veldferdsteknologi og boliger på oppdrag fra Husbanken.  Rapporten er på 114 sider og bygger på en kartlegging og vurdering av ulike teknologiske løsninger på området.  Det er også foretatt en spørreundersøkelse blandt folk som jobber aktuell velferdsteknologi.  Rapporten tar også opp spørsmålet om standarder på området.  Rapporten kan lastes ned […]

Nordiske boforhold

Det nordiske samarbeidet Nordens Välfärdscenter Välfärdscenter (NVC) har laget et hefte om boforholdene for utviklingshemmede i Norden. Formålet er å vise hvordan utviklingshemmede bor i de nordiske landene og finne ut av forskjeller og likheter. Grunnlaget for arbeidet er FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. De som har laget heftet håper undersøkelsen vil bidra […]

Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]