Brukermedvirkning i praksis

Ridderne har de siste årene gjennomført ulike opplegg og oppdrag knyttet til brukermedvirkning og selvbestemmelse, både med og uten brukere.  18. januar holdt vi en fagdag i Krødsherad kommune med tema brukermedvirkning i praksis. Vi startet dagen med å sette fokus på deltagernes egen oppfatning av egne viktige verdier og valg i livet.  Vi fortsatte […]

Deltagelse og medbestemmelse for ALLE

I denne filmen fra Statped møter du Herman som viser hvordan man kan legge til rette for mestring og styring i eget liv. Filmen viser hvordan Herman bruker brytere, enkle talemaskiner, Snapchat og verktøyet «Book Creator» i hverdag og hva dette betyr for han og omgivelsene. Dette er en av de bedre eksemplene jeg har sett […]

Styre sine egne penger

Dette danske prosjektet har hatt som målsetting å utvikle et materiale som kan brukes for å øke utviklingshemmedes ferdigheter i å styre sin egen økonomi.  Erfaringene fra prosjektet og bruken av materialet er veldig positive og deltagerne forteller at de har lært seg mange nye ferdigheter og nå tar større ansvar for egen økonomi enn […]

Rådgivningsgruppen fyller 25 år

12. september 1993 møttes 5 medlemmer til det første møte i Rådgivningsgruppen – RGB for første gang.  Siden den gang har gruppen møttes nesten 500 ganger og jobbet med over 250 forskjellige saker. Sakene gruppen har jobbet med handler om alt fra tilgjengelighet i kommunen til gjengs husleie i kommunale boliger.  På hjemmesiden til gruppen kan du […]

Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv. De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates. Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter og forteller det til […]

Vernepleierportalen og tilretteleggere

I tillegg til å være daglig og faglig leder i Ridderne, så har Lars Ole i en del år vært tilrettelegger for RGB (Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune). Thomas Owren har fulgt dette arbeidet gjennom flere år og har også bidratt med sin kunnskap og innsikt i arbeidet med å legge tilrette for at […]

Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]