2 viktige veiledere fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder for arbeidet med pårørende og en veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten setter fokus på betydningen av pårørendeinnvolvering i tjenestetilbudet.  Den tar for seg pårørendes rettigheter, men også deres plikter.  Veilederen beskriver alle grupper med pårørende, ikke minst […]

Skattejakt i hele verden

For mange er geocaching en ukjent verden.  Ridderne har erfaring med at dette er en aktivitet du bør prøve. Denne veilederen gjør det lettere å komme i gang med det som kan kalles verdens største skattejakt. Geocaching handler nemlig om å komme seg opp av sofaen og ut i verden for å finne skjulte skatter. […]

Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av «Samfunn for alle» som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet om BPA-ordningen. Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen uttaler at det er mye bra i rundskrivet. Rundskrivet presiserer at retten til BPA skal knyttes til personen og ikke personens boform. Brukeren skal […]

Ny veileder om rehabilitering, habilitering , individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nylig gitt ut en etterlengtet veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.  Veilederen finnes bare i elektronisk utgave og kan leses på eller lastes ned fra Helsedirektoratet.  Det er fortsatt mange brukere som ikke har fått tilbud om IP eller hvor arbeidet med IP/ansvarsgruppe ikke fungerer etter lovens intensjoner. Et av hovedmålene […]

Nye veiledere

Fra 1. november 2015 har Helsedirektoratet kommet med nye prioriteringsveiledere, både for habilitering av voksne og for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Veilederne forklarer hva man kan forvente av hjelp fra habiliteringstjenesten, delt inn i ulike tilstander for habilitering, som for eksempel atferdsvansker, demens og psykisk lidelse for å nevne noen.  Veilederne tar også for seg juridiske forhold og […]