Oppdatert rundskriv

I nyhetsbrevet for mai 2015 skrev vi om det nye rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven. Nå har det kommet et revidert og oppdatert rundskriv. I mai 2016 ble rundskrivet publisert på nytt – nå også med kommentarene til kapittel 2. I tillegg er det foretatt noen oppdateringer og presiseringer. Rundskrivet er ajour pr. 1. mai […]

Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv. De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates. Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter og forteller det til […]

Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av «Samfunn for alle» som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet om BPA-ordningen. Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen uttaler at det er mye bra i rundskrivet. Rundskrivet presiserer at retten til BPA skal knyttes til personen og ikke personens boform. Brukeren skal […]

Ta den i bruk!

Ridderne oppfordrer alle til å ta i bruk ordbanken.no.  I de neste fire månedene ønsker vi at antallet brukere av ordbanken dobles for hver måned. Vi ønsker også flere tilbakemeldinger på hva som kan gjøres for at ordbanken skal bli enda bedre og hvilke ord som savnes. Det er dere der ute som vet hvilke ord som trenger en lettlest og forståelig […]

Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]

Quiz om utviklingshemmedes rettigheter

«Kjenn dine rettigheter» er en quiz som er utviklet av Karde AS i samarbeid med NAKU og NFU. Målet med prosjektet var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning. EmpoTV har laget en reportasje om rettighets-quizzen. Målgruppen er personer med utviklingshemning og deres hjelpere. Quizen tar for seg følgende temaer: Bolig, skole, jobb, […]