Styre sine egne penger

Dette danske prosjektet har hatt som målsetting å utvikle et materiale som kan brukes for å øke utviklingshemmedes ferdigheter i å styre sin egen økonomi.  Erfaringene fra prosjektet og bruken av materialet er veldig positive og deltagerne forteller at de har lært seg mange nye ferdigheter og nå tar større ansvar for egen økonomi enn […]

Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.no Portalen dekker så langt Rogaland og Hordaland og er enkel å bruke.  Den har også en engelsk versjon, med tanke på reiselivet. Portalen har som mål å være […]

Skattejakt i hele verden

For mange er geocaching en ukjent verden.  Ridderne har erfaring med at dette er en aktivitet du bør prøve. Denne veilederen gjør det lettere å komme i gang med det som kan kalles verdens største skattejakt. Geocaching handler nemlig om å komme seg opp av sofaen og ut i verden for å finne skjulte skatter. […]

Vi er mennesker akkurat som dere

Malou Christensen er en 23 år gammel dansk jente som skriver akkurat dette på bloggen sin. Hun har blitt mobbet og blir det fortsatt, noe hun forteller åpent om. Hun utforderer mobberne og spør de om hvorfor de mobber henne. La dette være et godt eksempel på hvordan vi kan få «trollet» til å sprekke […]

Psykisk helse hos barn og unge med utviklingshemming

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) tar opp et viktig tema, nemlig psykisk helse for barn og unge med utviklingshemming. Mange tjenesteytere mangler fagkunnskap på området og det kan derfor ta tid før psykiske lidelser blir oppdaget. Dette gjelder for både barn og voksne. NAKUs kunnskapsbank har mye materiale om dette temaet og vi oppfordrer kommunene til å sette fokus og […]

Fontene forskning på nett

Fantes tidligere bare i papirutgave.  Fontene forskning er et tidsskrift med artikler om aktuell forskning innen sosial- og helsefaglig arbeid.  Tidsskriftet har kommet ut to ganger i året siden det første nummeret i 2008. I tillegg til artikler finnes det også bokomtaler og nytt om forskere på feltet. Nettsiden gjør det nå mye enklere å finne disse artiklene […]

Ridderne tilbyr flere tjenester

Video er et meget nyttig verktøy til opplæring, for dokumentasjon eller som informasjon.  Når velferdsteknologien nå får en større utbredelse, blir også bruk av video enklere enn tidligere.  Derfor ønsker Ridderne å tilby videoproduksjon som en ny tjeneste.  Vi har lang erfaring i bruk av video for og med mennesker med utviklingshemming, også fra tiden før Ridderne ble etablert.  De første opptakene […]

Viktig rundskriv er revidert

Rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven er nå revidert og tilgjengelig i oppdatert versjon. Det er gjort en del endringer siden det forrige rundskrivet kom i 2008. Endringene innebærer blant annet å ta hensyn til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som kom i 2012. Det mangler fortsatt kapitel 2 som bl.a. handler om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  […]

Tilrettelagte instruksjonsfilmer

Karde AS har avsluttet et prosjekt hvor de laget en veileder i å lage gode instrruksjonsfilmer på en enkel måte. Prosjektet «Gode instruksjonsfilmer» ble støttet av Bufdir i programmet “Tilskudd til arbeid med universell utforming”. Karde var prosjekteier og utførte prosjektarbeidet. En ekspertgruppe kom med innspill. Målgruppen for disse filmene var hjelpere til utviklingshemmede og andre […]

Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]